Jerry Shields

  • Wills Eye Hosp, Ocular Oncology Svce, 840 Walnut St, Ste 1440, Philadelphia, PA
  • Phone: 215-928-3105
  • Hospital: Wills Eye Hospital
  • Specialty: Ophthalmology
  • Expertise In: Eye Tumors-Pediatric, Eye Tumors/Cancer, Melanoma-Choroidal (eye), Retinoblastoma